Úvod

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende
 • MŠK Považská Bystrica
  DETI NIE SÚ VECI, KTORÉ TREBA VYTVAROVAŤ, ALE ĽUDIA, KTORÝCH TREBA ROZVINÚŤ.
  Špeciálna základná škola v Petržalke vznikla 1. novembra v roku 1948. Z jednej triedy pre dvanásť mentálne postihnutých detí sa za 55 rokov vyprofilovala škola, ktorá v súčasnosti vychováva a vzdeláva žiakov v 20 triedach a 5 školských kluboch...
 • MŠK Považská Bystrica
  DETI NIE SÚ VECI, KTORÉ TREBA VYTVAROVAŤ, ALE ĽUDIA, KTORÝCH TREBA ROZVINÚŤ.
  Zvyšovaním počtu žiakov sa zvyšovala kultúra prostredia i odbornosť poskytovaných služieb špeciálnymi pedagógmi. Dnes máme 144 žiakov s ľahším i ťažším mentálnym postihnutím, deti s kombinovaným postihnutím a deti postihnuté autizmom...
 • MŠK Považská Bystrica
  DETI NIE SÚ VECI, KTORÉ TREBA VYTVAROVAŤ, ALE ĽUDIA, KTORÝCH TREBA ROZVINÚŤ.
  Zmeriavame sa na komplexný rozvoj našich žiakov po stránke psychickej i fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na ďalší praktický život. Výchovno - vzdelávací proces realizujeme v špecializovaných pracoviskách...
 • MŠK Považská Bystrica
  DETI NIE SÚ VECI, KTORÉ TREBA VYTVAROVAŤ, ALE ĽUDIA, KTORÝCH TREBA ROZVINÚŤ.
  Súčasťou školy je klub detí. Navštevovať ho môžu žiaci bez obmedzenia veku. Školský klub pracuje podľa školského výchovného programu, ktorý je zameraný na rozvíjanie záujmov žiakov po vyučovaní, prípravu na vyučovanie a iné voľno-časové aktivity...

Špeciálno-pedagogického poradenstvoŠpeciálno-pedagogického poradenstvo

Radi by sme vám priblížili činnosť centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré funguje pri ŠZŠ s MŠ na Žehrianskej 9 v Bratislave - Petržalka pre klientov z celej Petržalky a širokého okolia. Podmienkou prijatia dieťaťa do starostlivosti CŠPP je potvrdenie diagnózy/odporúčanie špeciálno-pedagogickej/logopedickej starostlivosti od pediatra alebo iného odborníka z oblasti zdravotníctva...

Občianske združenie VRABČIACIO.Z. VRABČIACI

Občianske združenie VRABČIACI pri Špeciálnej základnej škole v Bratislave je dobrovoľným, nepolitickým združením, ktorého cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti a trávenia voľného času pre deti vzdelávané v ŠZŠ na Žehrianskej ul. 9 v Bratislave. Členom OZ sa môže stať každá fyzická a právnická osoba , prejaví záujem...

Obsah vzdelávania je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov, na základe čoho je škola vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty A, B, C a vzdelávanie žiakov s autizmom.

Špeciálna Základná Škola

Deti prijímame na základe ich zdravotného znevýhodnenia po vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Zapisujeme deti od 3 do 6 rokov

Špeciálna Materská Škola

Vychovávateľky realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním, či záujmovými výchovno-vzdelávacími aktivitami.

Školský Klub Detí

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.