História školy

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende

reštaurácia Skala Stupava

Špeciálna základná škola v Petržalke vznikla v roku 1948. Z jednej triedy pre dvanásť mentálne postihnutých detí sa za 55 rokov vyprofilovala škola, ktorá v súčasnosti vychováva a vzdeláva žiakov nie len z Petržalky, ale z celej Bratislavy a blízkeho okolia. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spôsobom primeraným ich zdravotnému znevýhodneniu. Poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím a žiakom s poruchami autistického spektra s mentálnym postihnutím.

Cieľom výchovy a vzdelávania je:

- rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady žiakov tak, aby sa čo najviac priblížili k takej hranici, ktorá je pre nich maximálne dosiahnuteľná,

- dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a následného začlenenia žiakov do spoločnosti.

Od 1.9.2013 vznikla pri Špeciálnej základnej škole aj Špeciálna materská škola, ktorá zaškoľuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe vo veku od 3 do 6 rokov. Zaškoľuje deti:

- s mentálnym postihnutím,

- s poruchami autistického spektra,

 - so zjavným zaostávaním v bežnej materskej škole,

- s narušenou komunikačnou schopnosťou,

- s vaicnásobným postihnutím.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením s cieľom zabezpečiť ich komplexný rozvoj v súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami danými mentálnym, rečovým, telesným či viacnásobným postihnutím. Pripravuje deti na život v súlade s vekovými a s individuálnymi osobitosťami, rešpektujúc jedinečnosť a možnosti každého dieťaťa.

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.