Spolupráca

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende

reštaurácia Skala Stupava

Spolupráca s rodinou

Vedenie ŠZŠ s MŠ, výchovná poradkyňa, koordinátorka sociálno patologických javov, triedni učitelia, všetci pedagogickí pracovníci spolupracujú s rodičmi žiakov podľa potreby a aktuálnosti priebežne počas celého školského roku. Práca je ťažká a veľmi náročná a citlivo sa dotýka zainteresovaných. Musíme dodržiavať zákony, predpisy, vyhlášky a nariadenia vydávané MŠ SR, ale i zákony v sociálnej oblasti, zákon o ochrane osobných údajoch a pritom riešiť vzniknutý problém. Zároveň na škole pracuje „Výchovná komisia,“ ktorá pomocou opatrení sa snaží eliminovať výrazné problémy. Z uvedených pohovorov sa spíše zápisnica kontroluje sa riešenie a zadané opatrenia. Spolupráca s rodinnými príslušníkmi je na veľmi dobrej úrovni a akceptácia predvolaní je 90%, niekedy až 100%.

Spolupráca s Radou školy

Vedenie ŠZŠ s MŠ a všetci pedagogickí i nepedagogickí pracovníci spolupracujú s RŠ a priebežne riešia vzniknuté situácie podľa aktuálnosti.

Spolupráca s MŠ, ZŠ v Petržalke

Vedenie ŠZŠ a výchovná poradkyňa spolupracuje s MŠ, ZŠ v Petržalke podľa požiadaviek, potreby a aktuálnosti, aby zabezpečili plynulosť vo výchove i vzdelávania detí, mládeže podľa ich zručností, schopností. Výchovná poradkyňa spolupracuje nielen s výchovnými poradcami v ZŠ, ale i školskými špeciálnymi pedagógmi podľa ich požiadaviek. Snažíme sa vyhovieť i pedagógom MŠ, ZŠ, rodičom a iným odborníkom formou konzultácií.

Spolupráca s CPPna Švabinského 7 v Bratislave

Vedenie ŠZŠ s MŠ, výchovná poradkyňa a koordinátorka sociálno patologických javov spolupracujú s uvedenou CPPkonkrétne u každého klienta podľa aktuálnosti. Psychológovia riešia preradenie žiakov do ŠZŠ so zákonnými zástupcami i školou. Výchovná poradkyňa a koordinátorka sa zúčastňujú metodických seminárov a zasadnutí podľa pozvánok i zamerania. Zároveň vybavujú rôzne skupinové aktivity v okruhoch: násilie a zneužívanie, sexuálna výchova, preventívne programy, výchova k manželstvu a rodičovstvu., problémové situácie a problémové správanie. Uvedené aktivity kladne akceptujú deti, pedagógovia a rodičia. Sedenia sa uskutočňujú v priestoroch poradní podľa našich požiadaviek, dohody a technických i pracovných možností poradní. Za uvedenú činnosť so žiakmi im veľmi pekne ďakujeme. Na našej škole pracujeme s programami: Cesty – preventívny program, Postavený mimo hru – šikana, Za kľúčovou dierkou- násilie, zneužívanie, Sexuálna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Ľudské práva, tolerancia, Právo na každý deň.

Spolupráca so sociálnym oddelením

Vedenie ŠZŠ, výchovná poradkyňa, koordinátorka sociálno patologických javov, triedni učitelia spolupracujú so sociálnym oddelením a riešia spolu problémy žiakov z dôvodov: záškoláctva, problémového správania žiaka, poruchy správania, hmotná núdza a iné podľa vzniknutia. Spolupráca je na úrovni miestneho i obecného oddelenia, zároveň spolupracujeme i s oddelením sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Kutlíkovej 37, Bratislava.
odrážka

  • Riešenie problémov a situácií ohrozujúcich práva a právom chránené záujmy detí, zdarný psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa je problémom riešiteľným iba za participácie celej spoločnosti – všetkých participujúcich subjektov
    odrážka
  • Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately sa vykonávajú hlavne v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom prostredí /aj škola/ a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
    odrážka
  • Škola je najdôležitejším partnerom oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, je /otvoreným/ prostredím, v ktorom je možné včas detekovať ohrozené deti /poruchy správania, nedostatočná starostlivosť rodiny, nevhodné výchovné prostredie, nepodnetné výchovné prostredie, domáce násilie/
    odrážka
  • spolupráca je spoluprácou rovnocenných partnerov založená na konzultovaní postupov a obojstrannej participácii na riešení

Spolupráca s DSS pre deti a dospelých Kampino, CSS pre deti a dospelých Sibírka a DC Baobab

Spolupráca s lekármi a inými odborníkmi

Vedenie ŠZŠ, vedúca ŠPP, výchovná poradkyňa, triedni učitelia priebežne spolupracujú s lekármi a inými odborníkmi podľa potreby. Najčastejšie sa kontaktujeme s detskými lekármi našich žiakov so snahou riešiť a odstrániť zdravotný stav a zároveň sa snažíme, aby rodičia i deti plnili pokyny lekára i liečebný režim.

Veľakrát sa nám podarilo v rámci spolupráci odstrániť rodičmi neriešené zdravotné problémy svojich detí. Zároveň konzultujeme i s pedopsychiatričkou, ktorá má niektorých našich žiakov v dispenzári.

Tiež ochotne pomáhame kontaktovať iných odborníkov podľa požiadaviek učiteľov, rodičov.

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.