Organizačné zložky

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende

reštaurácia Skala Stupava

Organizačné zložky

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov v ŠZŠ je rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady žiakov, poskytnúť im také vedomosti a zručnosti, aby sa mohli čo najlepšie zapojiť do spoločnosti, pracovného procesu a bežného života. Obsah vzdelávania je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov, na základe čoho je škola vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty A, B, C a vzdelávanie žiakov s autizmom.

Variant A

je určený pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Vzdelávanie trvá 9 rokov. Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti určenom pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Variant B

je určený pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Poskytuje žiakom základné vedomosti, zručnosti a návyky. Vzdelávanie v B variante trvá 10 rokov a žiaci môžu pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.

Variant C

je určený pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo s viacnásobným postihnutím. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov.

Vzdelávanie žiakov s autizmom

sa realizuje prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, vypracovaných na základe záverov psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Vzdelávanie trvá 9 rokov.

Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti určenom pre žiakov s mentálnym postihnutím, alebo v praktickej škole. Žiaci pri vzdelávaní používajú metódu programu TEAACH, štruktúrované prostredie.Pri vzdelávaní žiakov našej školy využívame terapeuticko - relaxačnú metódu SNOEZELEN . Máme biely a čierny SNOEZELEN. Okrem toho, podľa záujmu zákonných zástupcov našich žiakov, sa v našom zariadení poskytuje aj terapia so psom – CANISTERAPIA.

Po skončení vyučovania majú zákonní zástupcovia možnosť prihlásiť svoje dieťa do školského klubu. Žiaci svoj voľný čas v popoludňajších hodinách, môžu stráviť zapojením sa do rozmanitej krúžkovej činnosti pod vedením skúsených pedagógov školy.

 

školský klub detíSúčasťou školy je školský klub detí. Navštevovať ho môžu žiaci bez obmedzenia veku. Prevádzka školského klubu je ráno od 7,00 hod. do začiatku vyučovania a popoludní po skončení vyučovania pre autistických žiakov do 16,00 hod. a pre žiakov z A a B variantových tried do 16,30 hod. Školský klub pracuje podľa školského výchovného programu, ktorý je zameraný na rozvíjanie záujmov žiakov po vyučovaní, prípravu na vyučovanie a iné voľno-časové aktivity. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v školskom klube realizuje v týchto činnostiach:

 

 • rekreačná činnosť
 • odpočinková činnosť
 • záujmová činnosť
 • príprava na vyučovanie

 

V školskom klube je k dispozícii dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarného materiálu a hračiek. Vychovávateľky realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými výchovno-vzdelávacími aktivitami.

Špeciálna materská školaŠpeciálna materská škola zaškoľuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe. Prijíma deti od 3 do 6 rokov na základe žiadosti rodiča, odporúčania lekára, psychológa špeciálno - pedagogickej poradne alebo pedagogicko - psychologickej poradne.

Zaškoľujeme:

 • deti s mentálnym postihnutím
 • deti s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
 • deti so zjavným zaostávaním v bežnej MŠ
 • deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • deti s viacnásobným postihnutím

Ponúkame:

 • vysokú špeciálno- pedagogickú odbornosť vo výchovno-vzdelávacom procese predprimárneho vzdelávania
 • logopedickú starostlivosť aj formou programu FONO
 • odbornú terapiu „snoezelen“ biely a čierny
 • psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov

 

Informáciu o spôsobe prihlásenia dieťaťa do ŠMŠ získate telefonicky, alebo mailom, zároveň si rodič dohodne termín špeciálno-pedagogického vyšetrenia dieťaťa, vyzdvihne si žiadosť o prijatie do ŠMŠ, ktorú po vyplnení a potvrdení od lekára doručí na riaditeľstvo ŠZŠ.

Špeciálna materská školaDeti prijímame na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, vykonaných Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva.

Pre prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami požadujeme:

 • vek dieťaťa od 3 do 6 rokov, prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • primerane rozvinuté pohybové schopnosti
 • základy samostatnosti pri stolovaní a iných seba obslužných úkonoch (prezliekanie, odkladanie vecí, atď.)
 • osvojené základné hygienické návyky

Radi by sme vám priblížili činnosť centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré funguje pri ŠZŠ s MŠ na Žehrianskej 9 v Bratislave - Petržalka pre klientov z celej Petržalky a širokého okolia.

Činnosti CŠPP:

 • Depistáž
 • Komplexná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika
 • Intervencia a poradenstvo zamerané na:
   • posudzovanie školskej zrelosti so zdravotným znevýhodnením
   • včasnú stimuláciu viacnásobne postihnutých klientov
   • stimulačné programy pre deti predškolského veku
   • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
   • komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť o integrovaných klientov základných a stredných školách
   • poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
   • poradenstvo pri vypracovaní skupinových preventívnych programov pre žiakov ŠZŠ, OU
   • poradenstvo pri výbere vhodných kompenzačných pomôcok a prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania
   • sociálno – právne poradenstvo (odporúčania na ŤZP, opatrovateľský príspevok, školského asistenta)
 • individuálne poradenstvo pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • individuálne poradenstvo pre pedagogických zamestnancov
 • poskytujeme reedukáciu slabšie prospievajúcich žiakov
 • odporúčanie na asistenta učiteľa

Cieľová skupina - klienti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3 - 25 rokov:

 • mentálne postihnutie
 • sluchové, telesné postihnutie
 • narušená komunikačná schopnosť – poruchy reči
 • pervazívne vývinové poruchy – autizmus, Aspergerov syndróm
 • viacnásobné postihnutie
 • Downov syndróm, DMO

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Pred vyšetrením

Podmienkou prijatia dieťaťa do starostlivosti CŠPP je potvrdenie diagnózy/odporúčanie špeciálno-pedagogickej/logopedickej

starostlivosti od pediatra alebo iného odborníka z oblasti zdravotníctva. Celý proces sa teda urýchli, ak už na naše prvé stretnutie prinesiete relevantné lekárske správy. Pri požiadavke o vyšetrenie školopovinných detí je taktiež potrebné aby škola vyplnila prihlášky na špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie v časti DOKUMENTY.

Nájdete nás na Žehrianskej 9, v budove Špeciálnej základnej školy.

Môžete nás taktiež kontaktovať na tel. čísle +421 917 348 247, alebo mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Z dôvodu prebiehajúcich vyšetrení preferujeme kontakt mailom v prípade telefonickej konzultácie (volať len v čase od 12,30 do 15,00 hod )

Psychológ:
Mgr. Moravčíková Veronika
PhDr. Marta Krchňavá

Logopéd:
Mgr. Mária Andrejková

Liečebný pedagóg:
PaedDr. Piatriková Mária - vedúca poradne, MŠ, C variant

Špeciálny pedagóg:
Mgr. Mrusková Miroslava - prípravný ročník, I stupeň ZŠ, ŠZŠ
Mgr. Jančiová Linda- II.stupeň ZŠ, ŠZŠ, stredné školy
Mgr. Humeníková Terézia - autistické triedy

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.