Organizačné zložky

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

skende

reštaurácia Skala Stupava

Organizačné zložky

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov v ŠZŠ je rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady žiakov, poskytnúť im také vedomosti a zručnosti, aby sa mohli čo najlepšie zapojiť do spoločnosti, pracovného procesu a bežného života. Obsah vzdelávania je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov, na základe čoho je škola vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty A, B, C a vzdelávanie žiakov s autizmom.

Variant A

je určený pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Vzdelávanie trvá 9 rokov. Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti určenom pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Variant B

je určený pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Poskytuje žiakom základné vedomosti, zručnosti a návyky. Vzdelávanie v B variante trvá 10 rokov a žiaci môžu pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.

Variant C

je určený pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo s viacnásobným postihnutím. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov.

Vzdelávanie žiakov s autizmom

sa realizuje prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, vypracovaných na základe záverov psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Vzdelávanie trvá 9 rokov.

Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti určenom pre žiakov s mentálnym postihnutím, alebo v praktickej škole. Žiaci pri vzdelávaní používajú metódu programu TEAACH, štruktúrované prostredie.Pri vzdelávaní žiakov našej školy využívame terapeuticko - relaxačnú metódu SNOEZELEN . Máme biely a čierny SNOEZELEN. Okrem toho, podľa záujmu zákonných zástupcov našich žiakov, sa v našom zariadení poskytuje aj terapia so psom – CANISTERAPIA.

Po skončení vyučovania majú zákonní zástupcovia možnosť prihlásiť svoje dieťa do školského klubu. Žiaci svoj voľný čas v popoludňajších hodinách, môžu stráviť zapojením sa do rozmanitej krúžkovej činnosti pod vedením skúsených pedagógov školy.

 

školský klub detíSúčasťou školy je školský klub detí. Navštevovať ho môžu žiaci bez obmedzenia veku. Prevádzka školského klubu je ráno od 6,45 hod. do začiatku vyučovania a popoludní po skončení vyučovania pre autistických žiakov do 16,00 hod. a pre žiakov z A a B variantových tried do 16,30 hod. Školský klub pracuje podľa školského výchovného programu, ktorý je zameraný na rozvíjanie záujmov žiakov po vyučovaní, prípravu na vyučovanie a iné voľno-časové aktivity. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v školskom klube realizuje v týchto činnostiach:

 

 • rekreačná činnosť
 • odpočinková činnosť
 • záujmová činnosť
 • príprava na vyučovanie

 

V školskom klube je k dispozícii dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarného materiálu a hračiek. Vychovávateľky realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými výchovno-vzdelávacími aktivitami.

Špeciálna materská školaŠpeciálna materská škola zaškoľuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe. Prijíma deti od 3 do 6 rokov na základe žiadosti rodiča, odporúčania lekára, psychológa špeciálno - pedagogickej poradne alebo pedagogicko - psychologickej poradne.

Zaškoľujeme:

 • deti s mentálnym postihnutím
 • deti s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
 • deti so zjavným zaostávaním v bežnej MŠ
 • deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • deti s viacnásobným postihnutím

Ponúkame:

 • vysokú špeciálno- pedagogickú odbornosť vo výchovno-vzdelávacom procese predprimárneho vzdelávania
 • logopedickú starostlivosť aj formou programu FONO
 • odbornú terapiu „snoezelen“ biely a čierny
 • psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov

 

Informáciu o spôsobe prihlásenia dieťaťa do ŠMŠ získate telefonicky, alebo mailom, zároveň si rodič dohodne termín špeciálno-pedagogického vyšetrenia dieťaťa, vyzdvihne si žiadosť o prijatie do ŠMŠ, ktorú po vyplnení a potvrdení od lekára doručí na riaditeľstvo ŠZŠ.

Špeciálna materská školaDeti prijímame na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, vykonaných Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva.

Pre prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami požadujeme:

 • vek dieťaťa od 3 do 6 rokov, prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • primerane rozvinuté pohybové schopnosti
 • základy samostatnosti pri stolovaní a iných seba obslužných úkonoch (prezliekanie, odkladanie vecí, atď.)
 • osvojené základné hygienické návyky

OZNÁMENIE

V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám

oznamujeme

že sa mení názov

Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

na Centrum poradenstva a prevencie (CPP),

rovnako aj rozsah činností poradenského zariadenia dňom

1. januára 2023

Uvedenou zmenou dochádza k realizácií transformácie poradenského systému kde pôvodné CŠPP sa transformujú na Centrá poradenstva a prevencie. V centre poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

Nájdete nás  na elokovanom pracovisku na Žehrianskej 9, v budove Špeciálnej základnej školy.

Môžete nás taktiež kontaktovať na tel. čísle 02/48 20 81 11


Psychológ:
Mgr. Moravčíková Veronika

Liečebný pedagóg:
PaedDr. Piatriková Mária - vedúca elokovaného pracoviska, MŠ, C variant

Špeciálny pedagóg:
Mgr. Mrusková Miroslava - prípravný ročník, I stupeň ZŠ, ŠZŠ
Mgr. Jančiová Linda- II.stupeň ZŠ, ŠZŠ, stredné školy
Mgr. Humeníková Terézia - autistické triedy

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas, tvorca nenesie zodpovednost za zverejnený alebo absentujúci obsah stránky.